درگاه پرداخت کنگره پزشکان

  پرداخت آنلاین


اگر پرداخت شما آنلاین نیست!!!

مبلغ پرداختی مربوط به کنگره را به شماره حساب جاری 231542665 نزد بانك رفاه کارگران شعبه بیمارستان مسیح دانشوری کد 171 و يا به شماره كارت بانك رفاه کارگران 5894631572495703 واريز و نيز كپی فيش را نزد خود نگه داريد و کد رهگیری را در فرم زیر وارد نمایید پرداخت غیر نقدی

درگاه پرداخت کنگره پرستاران

  پرداخت آنلاین


اگر پرداخت شما آنلاین نیست!!!

مبلغ پرداختی مربوط به کنگره را به شماره حساب جاری 231542665 نزد بانك رفاه کارگران شعبه بیمارستان مسیح دانشوری کد 171 و يا به شماره كارت بانك رفاه کارگران 5894631572495703 واريز و نيز كپی فيش را نزد خود نگه داريد و کد رهگیری را در فرم زیر وارد نمایید پرداخت غیر نقدی