پرداخت هزینه عضویت سه ساله در انجمن بیهوشی قلب ایران


لطفا برای پرداخت رو دکمه درگاه کلیک کنید   پرداخت آنلاین


اگر پرداخت شما آنلاین نیست!!!

مبلغ 320 هزار تومان حق عضويت سه ساله خود را به شماره حساب جاری 231542665 نزد بانك رفاه کارگران شعبه بیمارستان مسیح دانشوری کد 171 و يا به شماره كارت بانك رفاه کارگران 5894631572495703 واريز و نيز كپی فيش را نزد خود نگه داريد و کد رهگیری را در فرم زیر وارد نمایید پرداخت غیر نقدی