هیئت مدیره ی انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترعلی رضا جهانگیریرئیس انجمناعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترعلی رضا جهانگیری رئیس انجمن

دکتر علی دباغ دبیر انجمناعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترعلی دباغ دبیر انجمن

رسول فراست کیش

دکتررسول فراست کیش عضو هیئت مدیره

دکترمحمد شیروانیعضو هیئت مدیره و از اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترمحمد شیروانی عضو هیئت مدیره

دکترغلام رضا معصومی عضو هیئت مدیره و از اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترغلام رضا معصومی عضو هیئت مدیره

دکتر سید مصطفی علوی عضو هیئت مدیره و از اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترسید مصطفی علوی عضو هیئت مدیره

دکتر امیر عباس کیانفر عضو هیئت مدیره و از اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترامیر عباس کیانفر عضو هیئت مدیره

دکتر سید حسین مشتاقیون عضو علی البدل اول و از اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترسید حسین مشتاقیون عضو علی البدل اول

دکتر محسن ضیائی فرد عضو علی البدل دوم اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترمحسن ضیائی فرد عضو علی البدل دوم

دکتر رسول آذرفرین بازرس اصلی و از اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکتررسول آذرفرین بازرس اصلی

دکتر عبدالحمید ذکایی بازرس علی البدل اعضای انجمن بیهوشی قلب ایران

دکترعبدالحمید ذکایی بازرس علی البدل