با درخواست وپيگيري هيات مديره انجمن بيهوشي قلب و همكاري اساتيد محترم از مراكز مختلف آموزش فلوشيپي بيهوشي قلب،ويرايش جديد كوريكولوم دوره تكميلي تخصصي اين رشته پس از طي مراحل اداري، در تاريخ ٩٧/٩/١ در كميسيون معين مصوب شده و در تاريخ ٩٧/٩/١١ تنفيذ گرديد. اين كوريكولوم نسبت به نوشتار اوليه در سال ١٣٩١، داراي اصلاحات زيادي در قسمتهاي مختلف از جمله تعريف دوره،مهارتهاي پروسيجرال، ساختار كلي دوره،مباحث آموزشي در بخشهاي چرخشي و نيز اعضاي هيات علمي مورد نياز براي تاسيس يا ادامه آموزش رشته در دانشگاههاي كشور مي باشد. اميد است با اجراي صحيح اين كوريكولوم در مراكز آموزشي،سطح علمي و توانمندي دستياران محترم ارتقاء يافته و شاهد رشد جايگاه رشته بيهوشي قلب باشيم. ابلاغیهانجمن بیهوشی قلب ایران