دو ماهنامه تخصصی انجمن بیهوشی قلب ایران


آذر ماه، پیش شماره این مجله با محوریت برگزاری دومین کنگره علمی بین اللملی بیهوشی قلب ایران در خلال انجام کنگره توزیع گشت. از تمامی همکاران محترم درخواست می گردددر صورت داشتن مطالب مفید مرتبط هیئت تحریریه را مطلع ساخته تا نسبت به چاپ و انتشار آن در شماره های بعدی اقدام بعمل آید

ریاست انجمن علمی بیهوشی قلب ایران
دکتر علیرضا جهانگیری فرد

انجمن بیهوشی قلب ایران

0 +
عضو فلوشیپ
0 +
عضو ثابت

اطلاعیه ها

اخبار