راهنمای ارسال و پذیرش مقالات

پذیرش مقالات صرفاً به صورت پوستر همراه با فایل صوتی توضیحات مقاله می‌باشد. ارسال مقالات برای کلیه اساتید و پژوهشگران محترم ضمن رعایت فرمت نگارش مقاله و در راستای محورهای کنگره امکان‌پذیر می‌باشد.

شرایط ارسال مقاله

مقاله حداکثر 250 کلمه بوده و شامل اجزاء زیر باشد؛

  • Title
  • Authors
  • Introduction & Goals
  • Material and Methods
  • Results
  • Conclusion

پژوهشگران باید مقالات خود را مطابق با فرمت پیشنهادی کنگره (عکس JPEG و فایل صوتی 15 دقیقه‌ای) ارسال کنند

در این کنگره مقالات به هردو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شود.

مقالات پس از انجام داوری پذیرفته و در کتاب کنگره به شکل CD ارائه خواهد شد.

مقالات خودرا حداکثر تا 15 فروردین به آدرس پست الکترونیک کنگره iscacongress@gmail.com ارسال نمائید.